Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja


https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo. Slovenija je bila tako v skupini prvih držav članic, ki so lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

Razpoložljiva sredstva PRP 2014-2020 so se povišala na 1,5 milijarde evrov s potrditvijo 10. spremembe PRP 2014-2020 s strani Evropske komisije dne 19. 8. 2021.

PRP 2014–2020 se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in tal, konkurenčnost kmetijskega sektorja in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij, s čimer v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

__________________________________________________________________________________________________________________

PODUKREP 4.2 

6.JAVNI RAZPIS

NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V MESNI PREDELAVI KZ LAŠKO

Nakup nove tehnološke opreme, ki so predmet investicije zajemajo:

- KOTNI VOLK 130 Z NAKLADALNO NAPRAVO

- STROJ ZA PAKIRANJE MESNIH NAREZKOV VARIOVAC ROTARIUS

- STROJ VA VAKUMIRANJE MESNIH IZDELKOV SUPERVAC GK 602

Z naložbo smo zagotovili tudi nov produkt: LAŠKA DOMAČA SALAMA MESNI NAREZEK.

__________________________________________________________________________________________________________________

EIP-EKOPAKT

Ukrep M16 – Sodelovanjepodukrep M16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

GLAVNE DEJAVNOSTI:

V Sloveniji nimamo zgrajenega učinkovitega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa. Veliko mesa, ki je vzrejeno na ekološki način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso. Z vpeljevanjem novih decentraliziranih digitalnih tehnologij v ekološko preskrbovalno verigo s hrano lahko ustvarimo učinkovit sistem sledljivosti, ki zagotavlja veliko integriteto podatkov ter transparentnost celotne preskrbovalne verige od hleva do vilice, kar zagotavlja večjo varnost hrane, viša zaupanje pri potrošnikih ter proizvajalcem omogoča lažjo diferenciacijo in boljše pozicioniranje njihovih izdelkov na trgu. Z razvojem takšnega sistema želimo dolgoročno omogočiti boljše pozicioniranje izdelkov iz sheme kakovosti “ekološka pridelava/predelava” na trgu, s tem pa povečati delež lokalno prirejenega govejega ekološkega mesa v preskrbovalni verigi s hrano v Sloveniji in spodbujati kmetijska gospodarstva k preusmeritvi v ekološko kmetijstvo.

Sistem bo povezoval različne deležnike od rejcev (kmetijskih gospodarstev) do posrednikov in predelovalcev (kmetijske zadruge), državne baze podatkov (npr. VOLOS) in odprtih podatkov (open data), potrošnikov itd. z možnostjo vključitve dodatnih deležnikov, kot so npr. certifikacijske organizacije in nadzorni organi. Kmetijska gospodarstva bodo v sistem prispevala podatke o reji njihovih živali ter indikatorjih trajnostne rabe naravnih virov, značilnih za ekološko rejo, ki jih bo sistem medsebojno primerjal s podatki drugih deležnikov v sistem ter na podlagi tega ustvaril konsenz o resničnosti podatkov. Sistem bo zasnovan tako, da ga bodo vsi deležniki čim lažje uporabljali (različne vrste vnosov podatkov glede na digitalno pismenost uporabnikov) hkrati pa bo omogočal, da bodo na osnovi tega sistema kmetijska gospodarstva lahko razvila nove tržne pristope in nove poslovne modele, ki jih omogočajo digitalne tehnologije. Projekt vključuje tudi usposabljanje kmetijskih gospodarstev za uporabo sistema, s čimer bomo razvijali njihovo digitalno pismenost, ter izobraževanje o novih trženjskih priložnostih in poslovnih modelih, ki se lahko razvijejo na osnovi sistema.

Pomemben del aktivnosti bo tudi beleženje in spremljanje kazalnikov trajnostne rabe naravnih virov, značilnih za ekološko kmetijstvo, preko česar bomo spodbujali zmanjševanje negativnih učinkov na okolje, spodbujali ohranjanje biotske raznovrstnosti v habitatih, ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi omejitvami ter spodbujali ekološko kmetijstvo in večjo ponudbo proizvodov iz shem kakovosti na splošno.

Velik del projekta (⅔ časa) bomo namenili razširjanju rezultatov projekta in usposabljanju kmetijskih gospodarstev in kmetijskih svetovalcev za uporabo izgrajenega sistema zato, ker je za trajnost rezultatov projekta ključen prenos znanja tako med deležniki, partnerji projekta, kot med drugimi deležniki, ki niso vključeni v projekt.

CILJI AKTIVNOSTI:

Vzpostaviti delujoč sistem sledljivosti ekološko prirejenega govejega mesa od hleva do vilice z izgradnjo modela sledljivosti, ki temelji na sodobnih digitalnih tehnologijah za izmenjavo podatkov in zagotavlja integriteto podatkov (tehnologija veriženja podatkovnih blokov t. i. blockchain idr.) ter uporaba tega sistema za boljše pozicioniranje izdelkov iz lokalno prirejenega ekološkega govejega mesa na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi:

  • Učinkovit decentraliziran sistem sledljivosti, razvit na primeru sledenja ekološkega govejega mesa od hleva do vilic, ki bo uporaben za širšo prakso trženja ekoloških proizvodov in bo ekološkim proizvajalcem in predelovalcem omogočal povezovanje in tesnejše sodelovanje.

  • Novi trženjski pristopi za boljše pozicioniranje in diferenciranje ekološkega mesa na trgu, ki bodo temeljili na sistemu sledljivosti.

  • Nove priložnosti za razvoj novih poslovnih modelov na področju prireje in prodaje ekološkega mesa, ki bodo temeljili na sistemu sledljivosti (z možnostjo prilagoditve sistema za sledenje tudi drugim ekološkim preskrbovalnim verigam, ne samo mesnim).

  • Večja usposobljenost kmetijskih gospodarstev in kmetijskih svetovalcev na področju digitalizacije kmetijstva. Večja usposobljenost jim bo omogočila boljše prepoznavanje poslovnih priložnosti in inovacij v kmetijstvu, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah, in ustvarjanje novih.

  • Večja transparentnost v preskrbovalni verigi z ekološkim govejim mesom v Sloveniji, ki bo vodila v višjo stopnjo zaupanja potrošnikov v sisteme ločenega trženja ekoloških proizvodov, podprte s sistemom sledljivosti, ki ga bomo razvili.

  • Povečan delež ekološko prirejenega mesa v preskrbovalni verigi s hrano v Sloveniji, s čimer spodbujamo širjenje ekološke prireje mesa.

  • Rezultati monitoringa, ki bodo uporabni za uvajanje tehnologij, tudi za strokovno svetovanje tako na področju digitalizacije kmetijstva kot na področju trajnostne rabe naravnih virov in učinkovitih praks v ekološkem kmetijstvu, ki pozitivno vplivajo na varovanje okolja in prispevajo k blaženju podnebnih sprememb oz. prilagajanju nanje.

  • V okviru projekta bodo obdelani vsi segmenti tekočega pretoka informacij med različnimi deležniki, ki bodo zajeti v poročilo projekta, in bodo lahko kot osnova za razvoj sledečih tovrstnih praks v Sloveniji

PARTNERJI: KGZS – vodilni partner, UM FKBV, KGZS – Zavod Celje, Prospeh d.o.o., KZ Šaleška dolina, KZ Rače, KZ Laško, kmetijska gospodarstva: Stanislav Volk, Franc Žitko, Andrej Ramšak, Jožef Ott, Vlado Viltužnik, Tomaž Modrej

ZNESEK: Višina sofinanciranja aktivnosti s strani programa razvoja podeželja znaša do 327.529,37 evra, kar predstavlja 87,5% priznanih stroškov aktivnosti.

TRAJANJE AKTIVNOSTI: 36 mesecev

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

www.program-podezelja.si